شعری از زنده یاد صمد تیمورلو
  

  هم خسته ام
  هم تنها
  پنجره را باز می‌کنم
  شب
       به کمکم می آید.