قطار‌ها   در ساعت مقرر می‌رسند

قطار‌ها   در ساعت مقرر

                            ایستگاه را ترك می‌كنند...

تنها باد است

              كه تاخیر می‌كند

                                در وزیدن.