ترجمه‌ی تاریكی

مجموعه شعر

كاظم واعظ زاده

انتشارات : شاخه

تیراژ : هزار نسخه

نوبت چاپ : اول  زمستان هشتادو چهار

این مجموعه شامل بیست و پنج شعر می‌باشد كه شعر

 سال‌های هفتادوهشت  تا هشتادوچهار را در بر می‌گیرد.

شعری از این مجموعه

*

چرخ‌دنده‌هایی كه ازاندامم بیرون زده‌اند

سنگی را

كه در خواب‌های كودكی‌ام

بر آن تكیه كرده‌ بودم

مثل لخته‌های خونی از رگ‌هایم

                                   بیرون می كشند

لخته هایی كه از آن‌ها

تاریكی كوچكی

به اندازه‌ی گودی چشم‌هایم

                                  ساخته می شود

و بادی آرام

بر آن‌‌ها می‌وزد.                                                    (بخشی از یك شعر)