شعری از امیر سارم                         

                                  

سال‌هاست

كرم

زمین را می‌خورد

و خورشید هم

تنها فاصله‌ها  را آشكار می‌كند.

                                                 (انتخاب شده از مجموعه‌ی  ریل)