شعری از اورهان ولی ( تركیه)

 

 

وقتی داشتیم دُم بادبادكی را می‌چسباندیم

كه با هم درستش كرده‌ بودیم

تپشِ قلبِ كوچكت را می‌دیدم.

حتا از فكرم هم نمی‌گذشت

كه احساساتم را به تو بگویم.

 

آیا هنوز در قیدِ حیاتی؟

 

                                                                                     (ترجمه‌ی شهرام شیدایی)