خون كدام زن را

به من تزریق كرده‌اند

كه شب‌ها

رگ‌هایم از شهوت

می‌چسبند به یكدیگر؟

 

در آغوش می‌گیرد انسان

                      انسانی دیگر را

می‌بوسد انسان

           انسانی دیگر را

و خونی تازه در رگ‌ها

                         به جریان می‌افتد...

رودخانه‌ای 

             كه تغییر می‌دهد

             چهره‌ی كسانی را

                      كه بعد از هم‌آغوشی

                      خیره می‌شوند

                                      در چشم‌های یكدیگر...