ســه شــعــر كــوتـــاه

 1

بعد از تمام شدن آدم‌ها

مرگ

      با دست‌های خودش

                             گور خودش را خواهد كند.

 

2

به هر شكل ممكن

                      عاشق شد

زنی كه دنبال پدر می‌گشت

برای بچه‌ی مرده‌اش.

 

3

از آغوشم جدا شدی

و چیزی از من    

                  كنده شد...

بعدها

خودم را به یاد نمی‌‌آورم.