از این اتاق

            به اتاقی دیگر

از این خانه

           به خانه‌ای دیگر

از تاریكی

           به تاریكی پناه می‌برند...

اشیاء برای زنده ماندن

               انسان‌ها را   جا‌به‌جا می‌كنند.