در ادامه ی بادها

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

راهروی31 غرفه ی 23

انتشارات آوای کلار

در ادامه ی بادها  یکی از ده کتاب برتر شعر نو در سال 1389 بود.

همچنین مجموعه شعرهای به نام کسی که در تاریکی ست و قله ات آنجا نیست  از صمد تیمورلو نیز در این غرفه حضور دارند.