به زودی و بعد از تقریبا سه ماه به روز خواهم شد.

با مجله ای ادبی ( چند مطلب همزمان)

این وقفه به دلایلی شخصی بود.