صبح
         برای آغاز شدن
                           آماده نبود...

   شب
       سال ها
               طول می کشد.                                   
دی ماه نود