سئنه خاطیر یئوخ

    گئوزلریمه خاطیر

    باخمیرام سئنه...     ترجمه:

     به خاطر تو  نه

     به خاطر چشم های خودم

     نگاه نمی کنم تو را...


                                                   ( از مجموعه شعر آذری ام)