دو شعر از دانیال واعظ زاده

*

چشمم به یك ستاره ‌می‌خوره

درخت می‌بینم.

 

*

وقتی می‌رم بیرون

چشمم به یه ماشین می‌خوره

نمی‌دونم چی‌كار كنم.

 

                                                                   (  دانیال پنج ساله است)