کارگاه شعر پویش

پنجشنبه ی هر هفته

زیر نظر کاظم واعظ زاده

مهمان این ماه گروس عبدالملکیان

پنجشنبه بیست و هفتم مهر از ساعت 16

نشانی: بزرگراه نواب  جنوب- بریانک- ابتدای خوش- فرهنگسرای عطار نیشابوری