آب های رفته به رودخانه برمی گردند
 
   مجموعه شعر تازه ای ست که به انتها رسانده ام و در مرحله ی ویرایش است.
   مجموعه ای که حاصل دلتنگی ها و هنجارهای درونی من است. امیدوارم به انجام برسد.
   آب های رفته به رودخانه برمی گردند  چهارمین مجموعه شعرم خواهد بود. پیش از این مجموعه های 
    باران نگاه1378  ترجمه ی تاریکی 1384   و  در ادامه ی بادها 1398 را در کارنامه دارم.