شعری از دانیال واعظ زاده


  لولا دوست ندارد
                     تحت فرمان در باشد
  در دوست ندارد
                     تحت فرمان انسان باشد
  انسان دوست ندارد
                     تحت فرمان مغز باشد
  و مغز هم دوست ندارد
                     منتظر گلوله ای باشد
                     که به سمت اش شلیک می شود...