دوشعرکوتاه
   ازمجموعه ی ( در ادامه ی بادها )

  *
   به هر شکل ممکن
                         عاشق شد
   زنی که دنبال پدر می گشت
   برای بچه ی مرده اش...  *
  مه
   از کنار باغچه می گذرد
   آفتاب گردان ها
                    مجبورند
                           به ابرها
                                    اعتمادکنند.